Licenční smlouva na software - LS shade coder

Copyright Libor Skočík, Nová 987, 69611 Mutěnice, Česká republika Všechna práva vyhrazena.

Úpravy dodaného software, nebo jeho částí, ve zdrojové či binární formě, nejsou povoleny bez předchozího svolení držitele autorských práv.

Redistribuce a používání tohoto softwaru v binární formě, bez úprav, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou doložku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení v dokumentaci nebo jiných materiálech poskytovaných s distribucí.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (ALE NEJEN) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV UVEDENÍ V TÉTO DOLOŽCE NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU POUŽITELNOSTI, DAT NEBO ZISKU, AŤ ZPŮSOBENÉ SMLUVNÍM JEDNÁNÍM, NEDBALOSTÍ NEBO JINÝM NEZÁKONNÝM JEDNÁNÍM, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO VÝKONU TOHOTO SOFTWARU NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI.


Jméno držitele autorských práv nesmí být použito v reklamě ani v jiné formě propagace prodeje, použití nebo jiného nakládání se Softwarem bez předchozího svolení tohoto držitele.

 


Copyright © 2020, Libor Skočík, Nová 987, 69611 Mutěnice, Česká republika, všechna práva vyhrazena.

Libor Skočík »     english version »     libor@skocik.cz